หลักสูตร Future Economy and Internet Governance Executive Program

 In Lifestyle, Update

พัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย หลักสูตร Future Economy and Internet Governance Executive Program (FEGO) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สิ่งสำคัญสำหรับประเทศไทยก็คือเราจะตามทันเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) หรือ สพทอ. (ETDA) จึงได้ก่อตั้งสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ตขึ้น โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ซึ่งภารกิจแรกของ ETDA คือการนำ หลักสูตร Future Economy and Internet Governance Executive หรือ FEGO ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูงทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้สามารถนำเทคโนโลยีไปขับเคลื่อนองค์กรและขยายความรู้ไปยังสายงานต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หลักสูตร Future Economy and Internet Governance Executive Program

ความโดดเด่นของ หลักสูตร Future Economy and Internet Governance Executive Program (FEGO) คือการผสมผสานองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (Multi-disciplinary) เข้าด้วยกัน ระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่โดยสลับบทบาทกันเป็นผู้เรียนและผู้สอน เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดร่วมกันภายใต้แนวคิดสำคัญของการ เห็นภาพใหญ่ เข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรค รู้ลึกอย่างชัดเจน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

โดยรุ่นต่อไปจะเปิดรับเดือนมกราคม 2562 จำนวน 50 คน หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2123 1234, Facebook หรือ www.etda.or.th

 

ติดตามบทความสาระดีๆ และข้อมูลอัปเดตก่อนใครจาก Digitalmarketing wow ได้ที่ Facebook และ Line @marketingwow

ที่มา [1]

Recommended Posts