Marketing Plan = MarTech Plan

“Simplifying Business Management by Taking Full Advantage of Technology.”

HOW TO PLAN?

BEFORE PHASE

GET THEM KNOW YOU

DURING PHASE

GET THEM LIKE YOU

AFTER PHASE

GET THEM TRUST YOU

ขั้นตอนวางเเผนทางการตลาดสมัยใหม่เเบบครบวงจร

เเนวทางการวางเเผนทางการตลาดเเบ่งออกเป็นสามขั้นตอนด้วยกันคือ

1. Before

ระบุกลุ่มเป้าหมายเเละกำหนดสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารทำให้เขา รู้จักเรา

2. During

เก็บข้อมูลลูกค้า ฟูมฟักให้เขาชอบเรา เเละกลายเป็นลูกค้าของเรา

3. After

สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าซื้อกับเราอย่างต่อเนื่อง

1. Before

BEFORE คือขั้นตอนแรกของการวางแผนการตลาด โดยมีการระบุกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนถึงข้อมูลด้าน Demographic ความชอบ ความสนใจ แต่เพียงเท่านั้นยังไม่เพียงพอ คุณต้องกำหนดสิ่งที่ต้องการสื่อสาร (เนื้อหาและข้อความ) กับกลุ่มเป้าหมายนั้น โดยเน้นการแก้ปัญหาและอุปสรรค หรือบอกแนวทางที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายไปถึงเป้าหมายของตัวเอง จากนั้นเลือกช่องทางการสื่อสารที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยวิเคราะห์จากช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายติดตาม ทั้งนี้ต้องวางแผนทั้งใน Paid Media, Owned Media และ Earned Media และเมื่อกำหนดขั้นตอนแรกเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนที่สอง ในขั้นตอนนี้อาจสรุปง่าย ๆ ว่าคือขั้นตอนที่ทำให้เขา รู้จักคุณ

1. Before

BEFORE คือขั้นตอนแรกของการวางแผนการตลาด โดยมีการระบุกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนถึงข้อมูลด้าน Demographic ความชอบ ความสนใจ แต่เพียงเท่านั้นยังไม่เพียงพอ คุณต้องกำหนดสิ่งที่ต้องการสื่อสาร (เนื้อหาและข้อความ) กับกลุ่มเป้าหมายนั้น โดยเน้นการแก้ปัญหาและอุปสรรค หรือบอกแนวทางที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายไปถึงเป้าหมายของตัวเอง จากนั้นเลือกช่องทางการสื่อสารที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยวิเคราะห์จากช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายติดตาม ทั้งนี้ต้องวางแผนทั้งใน Paid Media, Owned Media และ Earned Media และเมื่อกำหนดขั้นตอนแรกเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนที่สอง ในขั้นตอนนี้อาจสรุปง่าย ๆ ว่าคือขั้นตอนที่ทำให้เขา รู้จักคุณ

2. During Phase

DURING คือช่วงที่ต่อเนื่องจากช่วงแรก โดยในช่วงแรกที่เราสื่อสารออกไปเราจะได้ การรับรู้ (Awaewness) การเข้าถึง (Reach) แต่เพียงเท่านี้ยังไม่เพียงพอ เราต้องดำเนินการช่วงต่อมา โดยต้องมีแผนในการ เก็บข้อมูล หรือเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นกับเรา เช่นติดตาม Facebook, Add LINE หรือเก็บข้อมูลเข้าระบบ CRM จากนั้นถ้าเป็นกลุ่มที่ยังไม่พร้อมตัดสินใจเราต้องมีแผนในการฟูมฟัก (Nurturing) แผนในการสื่อสารหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สลับกับการนำเสนอสิทธิพิเศษที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละคน เพื่อก่อให้เกิดการปิดการขายในเวลาที่เหมาะสม ในขั้นตอนนี้อาจสรุปง่าย ๆ ว่า ทำให้เขา ชอบคุณ และซื้อครั้งแรกจากคุณ จนเป็นลูกค้าของคุณ

nmpm-2-nbg
nmpm-2-nbg

2. During Phase

DURING คือช่วงที่ต่อเนื่องจากช่วงแรก โดยในช่วงแรกที่เราสื่อสารออกไปเราจะได้ การรับรู้ (Awaewness) การเข้าถึง (Reach) แต่เพียงเท่านี้ยังไม่เพียงพอ เราต้องดำเนินการช่วงต่อมา โดยต้องมีแผนในการ เก็บข้อมูล หรือเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นกับเรา เช่นติดตาม Facebook, Add LINE หรือเก็บข้อมูลเข้าระบบ CRM จากนั้นถ้าเป็นกลุ่มที่ยังไม่พร้อมตัดสินใจเราต้องมีแผนในการฟูมฟัก (Nurturing) แผนในการสื่อสารหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สลับกับการนำเสนอสิทธิพิเศษที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละคน เพื่อก่อให้เกิดการปิดการขายในเวลาที่เหมาะสม ในขั้นตอนนี้อาจสรุปง่าย ๆ ว่า ทำให้เขา ชอบคุณ และซื้อครั้งแรกจากคุณ จนเป็นลูกค้าของคุณ

3. After Phase

AFTER เมื่อจบขั้นตอนที่สองเราจะได้ ลูกค้า (Customer) ส่วนขั้นตอนที่สามนี้จะเป็นขั้นตอนสำหรับคนที่เป็นลูกค้าของเราแล้ว คนที่ซื้อสินค้าหรือบริการของเราไปเเล้ว ซึ่งในการดำเนินธุรกิจกลุ่มนี้ถือว่าสำคัญมาก และสำคัญมากที่สุดสำหรับธุรกิจที่ต้องการเติบโตและสร้างมูลค่ามากขึ้น โดยในขั้นตอนนี้จะเริ่มจาก เราต้องมีแผนการส่งมอบสินค้าหรือบริการของเราทำอย่างไร ให้เกิดความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ลูกค้าได้รับสินค้าหรือบริการจากเรา ให้สมกับที่ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการจากเรา ทำให้มากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง (Over Expectation) เพื่อให้เกิดความประทับใจ นอกจากนี้เราต้องวางเเผน การเพิ่มมูลค่าของลูกค้า (Customer Value) รวมถึงทำให้ลูกค้าเกิดความพอใจเเละสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นตลอดเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับเรา (Customer Lifetime Value) จนให้เขากลายเป็นผู้บอกต่อ (Promoter)

3. After Phase

AFTER เมื่อจบขั้นตอนที่สองเราจะได้ ลูกค้า (Customer) ส่วนขั้นตอนที่สามนี้จะเป็นขั้นตอนสำหรับคนที่เป็นลูกค้าของเราแล้ว คนที่ซื้อสินค้าหรือบริการของเราไปเเล้ว ซึ่งในการดำเนินธุรกิจกลุ่มนี้ถือว่าสำคัญมาก และสำคัญมากที่สุดสำหรับธุรกิจที่ต้องการเติบโตและสร้างมูลค่ามากขึ้น โดยในขั้นตอนนี้จะเริ่มจาก เราต้องมีแผนการส่งมอบสินค้าหรือบริการของเราทำอย่างไร ให้เกิดความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ลูกค้าได้รับสินค้าหรือบริการจากเรา ให้สมกับที่ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการจากเรา ทำให้มากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง (Over Expectation) เพื่อให้เกิดความประทับใจ นอกจากนี้เราต้องวางเเผน การเพิ่มมูลค่าของลูกค้า (Customer Value) รวมถึงทำให้ลูกค้าเกิดความพอใจเเละสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นตลอดเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับเรา (Customer Lifetime Value) จนให้เขากลายเป็นผู้บอกต่อ (Promoter)

เราอาจจะสรุปให้เข้าใจง่าย ๆ ด้วยเปรียบเทียบกับการจีบสาว

Before Phase

ต้องทำให้คนที่เรามุ่งหวัง รู้จักคุณ

During Phase

ต้องทำให้เขา ชอบคุณ และตกลงคบกับคุณ

After Phase

ต้องทำให้เขา เชื่อถือ-เชื่อมั่น ดูแลรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคง

HubSpot Flywheel

3 ขั้นตอนการตลาดสำคัญ ที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง

Attract

ขั้นตอนแรก คือสิ่งแรกที่นักการตลาดต้องมีการวางแผน เพื่อเจาะไปยังกลุ่มเป้าหมาย สร้างการดึงดูดและเปลี่ยนสถานะจากคนแปลกหน้า (Strangers) ให้เป็นคนรู้จัก (Prospects) หรือ Lead

Engage

ขั้นตอนต่อมา คือการเก็บรวบรวมข้อมูล แยกความสนใจ สร้างปฏิสัมพันธ์และฟูมฟักพวกเขาเหล่านั้น (Nurturing) ให้เปลี่ยนจากคนรู้จัก (Prospects) หรือ Leads ให้กลายเป็นลูกค้าของเรา (Customers)

Delight

ขั้นตอนสุดท้าย คือการทำให้ลูกค้าพึงพอใจในสินค้าหรือบริการของเราและเปลี่ยนสถานะจากลูกค้า (Customers) ไปเป็นคนที่ช่วยโปรโมตให้เรา (Promoters)

Marketing Methodology

digitalmarketingwow-01-marketing-plan-martech-plan-marketing-methodology-img

Marketing Journey และ Customer Journey
กับเครื่องมือทางการตลาด

เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน สิ่งที่ต้องดำเนินการ เป้าหมายที่ต้องการ
และเครื่องมื่อที่ควรจะใช้งานในแต่ละขั้นตอน โดยแสดงรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วน

Attract
Strangers to Prospect/Leads

จะช่วยให้เปลี่ยนคนแปลกหน้า (Strangers) ให้กลายเป็นคนรู้จัก (Prospects) โดยใช้ Blog, Content, SEO, Social Media รวมถึง Paid Ads และ Video

Engage
Prospect/Leads to Customers

เป็นช่วงสำคัญและมีรายละเอียดมาก โดยเริ่มจากเครื่องมือที่จะใช้ Capture Leads โดยการใช้ Call to Action, Forms, Landing Page เเละ LINE QR Code เมื่อได้ Leads มาเเล้ว จากนั้นแยกประเภท แยก Segment ตามความสนใจเพื่อทำการฟูมฟัก (Nurturing) แต่ละบุคคล (Personalization) ด้วยเครื่องมือ อย่าง Signals, Lead Scoring, Workflow, Email และ Line Messaging เเละเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนนี้เราจะได้ลูกค้า (Customers)

Delight
Customer to Promoters

เพื่อทำให้เกิดความพึงพอใจและสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer LifeTime Value) ซึ่งส่วนนี้เครื่องมือที่เข้าใช้ก็คือ Customer Support, Live Chat, Social Inbox, Survey ต่าง ๆ, และ Loyalty Program สำหรับ Members & Reward เมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจ ก็จะเกิดเป็น Happy Customer เเละในที่สุดก็จะกลายเป็น Promoter

สรุป New Marketing Plan

3 ขั้นตอนการตลาดสำคัญ ที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง

ต้องวางแผนการตลาดในทุกขั้นตอน

ต้องวางแผนการตลาดในทุกขั้นตอนตั้งแต่ Before During และ After เพื่อที่จะได้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและทำให้ธุรกิจเติบโตได้ รวมถึงช่วยลดต้นทุนและประหยัดงบประมาณในระยะยาวได้

Data Driven หรือข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคนี้

แค่เก็บข้อมูลอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป ถ้าข้อมูลถูกเก็บอยู่หลายที่ หลายระบบ หลาย Solution จะต้องมีการวางแผนที่ดีเพื่อนำข้อมูลมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ต้องช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือสนับสนุนการพัฒนาประสบการณ์ลูกค้า (Customer Exprience) ให้ดีขึ้นได้ ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นให้มาทำงานร่วมกัน

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มทั้งหมดตั้งแต่ Day 1

แต่คุณต้องเข้าใจและมองเห็นภาพใหญ่ โดยเริ่มจากจุดที่พร้อมก่อน ปรับแนวคิด เตรียมคนให้พร้อม ทำให้สำเร็จไปทีละขั้น (Agility) แต่ต้องเร่งทำ เพราะหากรอให้ทุกฝ่ายพร้อม ก็เท่ากับไม่ได้เริ่มต้น และถ้าไม่เห็นความผิดพลาดก็จะไม่ประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน

สิ่งสำคัญที่สุดคือกลยุทธ์ (Strategy)

การเปลี่ยนเปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) ไม่เพียงแค่นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ แต่ Digital Transformation ที่แท้จริง คือการสร้างมูลค่า (Value) ให้ธุรกิจของคุณบนพื้นฐานของ Technology+Data+Strategy

OUR CLIENTS

ลงทะเบียนปรึกษาเราเกี่ยวกับการวางเเผนการตลาดสมัยใหม่