AI ในอนาคต จะเข้ามาแทนที่งานในสายการตลาด อย่างไร?

AI ในอนาคต หลายๆ คนอาจมองถึงการเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและสามารถทำงานได้เทียบเท่ากับมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นในสายงานใดก็แล้วแต่ ก็จะเริ่มนำเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ [...]