QR Code ผู้เล่นที่มาแรง ในยุค New Normal

ปกติแล้ว คนไทยมักจับจ่ายซื้อของโดยใช้เงินสดกันจนเป็นเรื่องปกติ ไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้ง กินอาหาร ค่าเดินทางต่าง ๆ แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ COVID-19 ทำให้พฤติกรรมการใช้เงินสดนั้นเปลี่ยนไป [...]