Facebook Messenger แชร์หน้าจอ ให้เพื่อนเห็นได้แล้ว

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ ต่างออกฟีเจอร์มาแข่งกัน เพื่อดึงผู้ใช้งานให้มาใช้บริการแพลตฟอร์มของตัวเองมากกว่าคู่แข่ง อย่างเช่น LINE ที่ก่อนหน้านี้ มีฟีเจอร์แชร์หน้าจอไปยังกลุ่มผู้ใช้งาน เป็นต้น [...]

LINE แชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ ขณะวิดีโอคอลกับทีม

หลังจากที่มีมาตรการ Work from home บริษัทหลายที่จำเป็นต้องมีช่องทางในการสื่อสารกันระหว่างคนในทีม ซึ่งLINEก็เป็นอีกช่องทางที่ใช้ในการคุยงานกันระหว่างคนในทีม [...]