Call to action คืออะไร สำคัญแค่ไหน และมีส่วนช่วยกระตุ้นการตัดสินใจได้อย่างไร

Call to action คืออะไร อาจต้องเกริ่นนำก่อนว่าโฆษณาไม่ว่าจะเป็นทั้งออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตาม เชื่อได้ว่าทุกคนได้เห็น หรือได้ยิน Call to Action เป็นประจำ แต่น้อยคนที่จะรู้ตัวว่ามันคืออะไร [...]