Coronavirus มีผลกระทบต่อ Digital Marketing อย่างไร?

จากสถานการณ์ Coronavirus ที่รุนแรงขึ้นทุกวัน ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิตอลเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ทั้งการใช้บริการและการจับจ่ายซื้อของ โดยนอกจากผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการใช้บริการแล้ว [...]