Click to Call โฆษณาในเฟซบุ๊ค สามารถตั้งค่าได้อย่างไร

ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการเพิ่มโอกาสในการขาย เฟศบุ๊คสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบให้กับผู้คนในกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ Click to Call โฆษณาในเฟซบุ๊ค เครื่องมือสำคัญที่ควรทราบ