Facebook Desktop Dark Mode เริ่มปล่อยทดลองใช้บริการแล้ว

Facebook Desktop Dark Mode ฟีเจอร์ใหม่จากเฟสบุ๊ก ที่เริ่มปล่อยให้ผู้ใช้งานหลายท่านได้ทดลองใช้กันแล้ว โดยฟีเจอร์นี้ได้เปลี่ยนรูปลักษณ์ของเฟสบุ๊กใหม่ทั้งหมด รวมไปถึง Messenger [...]