Change Of Address เครื่องมือที่เพิ่มไปยังหน้าการค้นหาใหม่จาก Google

Change Of Address เป็นเครื่องมือที่ทาง Google ได้ทำการย้ายไปยังหน้าการค้นหาใหม่ ซึ่งในก่อนหน้านี้จะมีเฉพาะในหน้าการค้นหาแบบเก่าเท่านั้น ซึ่งเครื่องมือนี้มีความสำคัญต่อการทำ SEO [...]

Google Search Console แจ้งเตือน เมือเกิดการเปลี่ยนแปลง Traffic ตก

Google Search Console แจ้งเตือน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทราฟิกในเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ Organic Traffic ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบในระหว่างสัปดาห์ต่อสัปดาห์ Google Search Console [...]