Hugo Barra โฆษกและหัวหน้าฝ่ายต่างประเทศของ ‘Xiaomi’ ประกาศลาออกแล้ว

Hugo Barra โฆษกและหัวหน้าฝ่ายต่างประเทศของ ‘Xiaomi’ ประกาศลาออกแล้ว หลังจาก 3.5 ปี เป็นที่จับตามองว่าแผนงานต่างประเทศของ Xiaomi จะไปในทิศทางไหนต่อจากนี้