Lazy Marketing การตลาดแนวใหม่ เอาใจมนุษย์ขี้เกียจที่กำลังมากขึ้นทุกวัน

Lazy Marketing การตลาดแนวใหม่ ที่เรียกได้ว่าเติบโตมากขึ้นในยุคที่ทุกอย่างเต็มไปด้วยเทคโนโลยี ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้สะดวกสบาย [...]