LINE BK โอน-ออม-จ่าย-ยืม ได้ง่ายในแอปเดียว สะดวกต่อผู้ใช้งาน

เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไป ธุรกิจก็ต้องเปลี่ยนตาม ยิ่งเป็นเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงิน ถ้าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้สะดวกมากขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีกับผู้ใช้งาน และในตอนนี้ ธนาคารกสิกรไทยและไลน์ [...]