LINE แชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ ขณะวิดีโอคอลกับทีม

หลังจากที่มีมาตรการ Work from home บริษัทหลายที่จำเป็นต้องมีช่องทางในการสื่อสารกันระหว่างคนในทีม ซึ่งLINEก็เป็นอีกช่องทางที่ใช้ในการคุยงานกันระหว่างคนในทีม [...]