Target Audiences การสร้างกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับธุรกิจตัวเอง

Target Audiences หรือ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับการทำโฆษณา หรือการสื่อสารต่างๆไปยังผู้รับสาร และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มีความสนใจจนต้องการสินค้าบริการของแบรนด์