STORYTELLING CANVAS เครื่องมือวางแผนคอนเทนต์จาก THE STANDARD

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงาน AP Thailand and Creative Talk Conference 2020 ที่ไบเทค บางนา ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณเคน นครินทร์  วนกิจไพบูลย์ บรรณธิการบริหารจาก THE [...]