Netflix ขึ้นราคา แพ็กเกจ ผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาต้องจ่ายแพงขึ้น

Netflix ขึ้นราคา มีผลเฉพาะผู้ที่ใช้งานในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น โดยแพ็กเก็จที่ขยับราคาขึ้นได้แก่ แพ็กเก็จ Standard และแพ็กเก็จ Premium