ZMOT : Zero Moment of Truth คืออะไร เกี่ยวข้องกับ Inbound Marketing แค่ไหน

Zero Moment of Truth คืออะไร ต้องกล่าวย้อนเท้าความถึง Moment of Truth คือช่วงเวลาหนึ่งที่ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์สินค้าและบริการในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งใน การตลาดแบบดั้งเดิม : Traditional Marketing