Year in Search: Insights for Brand 2020 พฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทย

ในปี 2020 ที่ผ่านมา สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องประชาชนรับมือกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ซึ่ง Google ได้จัดทำรายงาน Year in Search: Insight [...]