Google My Business เพิ่มตัวเลือกในการเข้าถึงโซเชียลมากขึ้น

หลังจากที่ Google My Business ได้ทำการเปิดตัวเครื่องมือใหม่ ซึ่งทำให้ธุรกิจมีทางเลือกในการใช้งานเพื่อเพิ่มการแสดงผลในช่องทางการค้นหาของตัวGoogleเอง