LINE ประเทศไทย เผยพฤติกรรมการใช้งานของคนไทย ประจำปี 2563

พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน LINE นั้นเติบโตขึ้นทุกวัน ไม่ว่าใครก็ต้องใช้งานแอปพลิเคชัน LINE ทั้งในด้านการสื่อสาร คอนเทนต์ออนไลน์ สั่งอาหาร รวมถึงการชอปปิงออนไลน์อีกด้วย และทาง LINE [...]

บริการของLine ในประเทศไทย มีบริการอะไรบ้าง?

ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันLineมากเป็นอันดับ 2 รองมาจากญี่ปุ่นและ บริการของLine ในประเภทต่างๆ ได้เกิดและเติบโตขึ้นมาอีกหลายประเภท [...]

Mart Service จาก LINE MAN บริการสั่งซื้อสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ต

Mart Service เป็นบริการรูปแบบใหม่จาก LINE MAN ที่ได้มีการจับมือร่วมลงทุนกับ Happy Fresh ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านซูเปอร์มาร์เก็ตรูปแบบออนไลน์ [...]