Telegram คือ อะไร ผู้ชุมนุมนำเข้ามาใช้ในการสื่อสารได้อย่างไร?

จากที่มีการชุมนุมทางการเมืองในช่วงระยะนี้ การติดต่อสื่อสารในแอปพลิเคชันที่เราใช้ปกติทั่วไป อาจส่งผลกระทบถึงความไม่ปลอดภัยของผู้ใช้งาน เพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่า เยาวชนปลดแอก-Free Youth [...]