เทคนิค สื่อสารกับผู้อื่น อย่างไร? ให้เกิดความประทับใจ

 In Lifestyle

ในการทำงานจำเป็นต้องมีการ สื่อสารกับผู้อื่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการทำงาน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้ดีขึ้น ส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันในการสื่อสารมักเป็นเรื่องของการพูดอย่างเดียวจนไม่ฟังคนอื่น หรืออาจสื่อสารกันไม่ตรงประเด็นจนเกิดความสับสนระหว่างกัน ดังนั้น เทคนิคการสื่อสารกับผู้อื่นให้เกิดความประทับใจนั้นมีอะไรบ้าง

สื่อสารกับผู้อื่น

ผู้พูดมองหน้าผู้ฟัง เพื่อเกิดความเข้าใจในการ สื่อสารกับผู้อื่น

เวลาที่เรา สื่อสารกับผู้อื่น การที่พูดแล้วมองหน้าผู้ฟัง ทำให้รู้ว่าขณะนั้นผู้ฟังรู้สึกอย่างไร แล้วผู้ฟังก็สามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดพูดได้ ทั้งสีหน้า ท่าทางและแววตา เราก็จะรู้สึกถึงเรื่องที่เขากำลังพูดอยู่ได้อย่างดี

รับฟังความเห็นของผู้พูด ไม่ขัด ไม่เถียงในระหว่างพูด

ในการทำงาน ก็จะมีการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การรับฟังความคิดเห็นของผู้พูดเป็นสิ่งที่ควรทำ ปล่อยให้ผู้พูดพูดให้จบก่อน แล้วค่อยแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองออกมา ไม่พูดขัด ไม่เถียง ซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งมารยาทในการสื่อนสารกับผู้อื่นด้วย

ถ้าไม่เข้าใจ ให้ถามหลังจากพูดจบ

เรื่องบางเรื่องที่ผู้พูดพูด เราอาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมด ไม่ใช่ว่าผู้พูดพูดไม่ดี แต่เราอาจจะต้องการให้อธิบายเพิ่มเติมถึงเรื่องนั้น ๆ ระหว่างที่ฟัง ก็จดเรื่องที่คุณอยากรู้เพิ่มเติมไว้ พอผู้พูดพูดจบ ค่อยถามเพื่อให้อธิบายเพิ่มเติม

น้ำเสียงพูดเพื่ออธิบาย ไม่ใช่พูดเพื่อบังคับ

ผู้ฟังส่วนใหญ่มักชอบน้ำเสียงที่แสดงออกถึงการอธิบายเรื่องราวที่พูดมากกว่าน้ำเสียงที่เหมือนบังคับให้ทำตาม ผู้ฟังจะตัดสินใจทำตามหรือไม่ทำตาม ก็ควรให้เป็นการตัดสินใจของเขา ควรพูดโน้มน้าวมากกว่าการพูดบังคับจิตใจ

ในความเป็นจริงแล้ว การสื่อสารกับผู้อื่นนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นอย่างยิ่งก็คือมารยาทในการสื่อสารระหว่างกัน ควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งรับฟังกันให้มากกว่าเดิม แล้วจะสามารถสร้างความประทับใจในการสื่อสารได้แน่นอน

Recommended Posts