Gmail แจ้งเตือน ก่อนส่งอีเมล ว่าผู้รับลางานและจะกลับมาเมื่อไหร่

 In Google, Update

Gmail แจ้งเตือน ผู้ส่งอีเมลมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น ข้อความเข้า ข้อความออก จนกระทั่งล่าสุด ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาเพื่อแจ้งเตือนผู้ส่งอีเมลว่าผู้รับนั้นไม่พร้อมที่จะรับอีเมลหรือกำลังอยู่ในช่วงลางาน แล้วจะกลับมาทำงานเมื่อไหร่ได้แล้ววันนี้

ผู้รับอีเมลไม่อยู่ Gmail แจ้งเตือน ให้รู้

ฟีเจอร์นี้มีไว้ทั้งให้ Gmail แจ้งเตือน และ Hangout โดยจะมีข้อความปรากฏด้านล่างเป็นสีแดงว่า ผู้ส่งหรือผู้รบอีเมลไม่ได้อยู่ในสำนักงานหรือลางานในวันที่เท่าไหร่ เวลาไหน และจะกลับมาทำงานเมื่อไหร่ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องติดต่องานกันผ่านอีเมล

Gmail แจ้งเตือน

ซึ่งการแจ้งเตือนนี้จะมีให้สำหรับผู้ที่ติดตั้ง G Suit เป็นชุดเครื่องมือทางธุรกิจของ Google เท่านั้นและจะเปิดให้ใช้งานในไม่อีกสัปดาห์ข้างหน้านี้ รอใช้งานกันได้เลย

 

ที่มา : [1]

Supattra Ammaranon x Digital Marketing Wow

Recommended Posts